دسته: کلاس سوم: روغن واسکازین

زنگ سوم : روغن دنده یا واسکازین اتوماتیک
زنگ دوم : ساختار شیمیایی و طبقه بندی واسکازین (روغن دنده)
زنگ اول : مشخصات عمومی روغن دنده (واسکازین)
بالا